1. Liikkeen ja hengityksen rytmitys

Tämä on asahin keskeisin ja ensimmäinen periaate. Kun liike ja hengitys yhdistetään pehmeästi, voidaan harrastajassa saada aikaan koko mielen ja kehon täyttävä miellyttävä harmonian tunne. Tämä on tärkeä tunne, joka poistaa väsymystä ja stressiä ja tuo mukanaan vitaalisuutta ja elämänmyönteisyyttä. Se on eräänlainen tasapainoiseen oloon ja hyvään terveyteen liittyvä perustunne, jota asahi-liikkeet sekä synnyttävät että vahvistavat.

 

2. Kehon pystysuoran linjauksen harjoittaminen

Pystysuora keho on rakenteellisesti voimakas. Tätä periaatetta käyttävät esimerkiksi kantajat, jotka kantavat painavia taakkoja päänsä päällä. Pystysuora keho pystyy tuottamaan pienellä ponnistuksella kohtuullisen suuria voimia. Monet itämaiset kamppailutaidot perustuvat tämän taidon tutkimiselle ja oppimiselle. Periaate on tuttu länsimaissa lähinnä joissakin kehoterapiamuodoissa. Tällainen on esimerkiksi Aleksander-tekniikka. Asahi-liikesarjassa tutkitaan jatkuvasti kehon pystylinjauksen periaatetta, synnytetään siihen liittyvää kehon rakennetietoisuutta ja etsitään sen kautta koko kehon voimaa ja liikkeiden optimaalista suoritustapaa.

 

3. Kehonlaajuinen liike

Tällä tarkoitetaan sitä, että asahin liikkeissä pyritään siihen, että koko keho on jatkuvasti joko avautuvassa tai sulkeutuvassa liikkeessä. Koko keho ajatellaan ikään kuin suureksi palloksi, joka liikkeiden aikana joko laajenee tai supistuu. Näin saadaan aikaan liikettä joka kohdassa kehoa, ei vain esimerkiksi liikettä suorittavissa käsissä. Hyvin pienestäkin käsien liikkeestä tulee silloin koko kehon liike. Näin liikkeen intensiteetti kasvaa ja koko keho, mutta erityisesti selkä, saa harjoitusta jokaisen liikkeen aikana.

 

4. Liikkeen hitaus ja kuuntelu

Asahin liikkeet ovat hitaita ja pehmeitä. Tämä mahdollistaa liikkeen kuuntelun ja kehontietoisuuden kehittämisen hyvin erityisellä tavalla. Harjoituksen myötä harrastaja oppii tulemaan tietoiseksi hienovaraisista liikkeiden yksityiskohdista. Kehon sisäiset aistit ovat harjoitettavissa. Asahissa näitä aisteja lähestytään hitaan ja pehmeän liikkeen avulla. Kehoa kuunnellaan jatkuvasti sisäkautta, jolloin kehon tasapaino, rakenne- ja liiketietoisuus kehittyvät.

 

5. Mielen harjoittaminen mielikuvien avulla

Asahi-liikkeitä suoritettaessa käytetään usein erilaisia mielikuvia: nostetaan palloa, liikutaan vedessä, kuunnellaan sadetta jne. Mielikuvan käytöllä liikkeen yhteydessä on monia vaikutuksia. Sen avulla voidaan etsiä liikkeen oikeaa suoritustapaa; sen avulla on helpompi keskittyä liikkeeseen, tuoda mieli ikään kuin paikalle harjoitukseen; mielikuvaa vaihtamalla voidaan vaikuttaa myös liikkeen intensiteettiin: jos kuvittelemme nostavamme maasta paperipallon sijaan rautapallon, myös liikkeen rasittavuus kasvaa.

 

6. Harjoitus muodostaa virtaavan kokonaisuuden

Asahi-tunti voi olla yksi virtaava ja jatkuva pehmeä liikesarja, jossa hengitys ja liike rytmittyvät toisiinsa koko ajan. Tämä kokemus on esimerkiksi taijin harrastajalle tuttu, mutta asahissa sama tunne synnytetään hyvin yksinkertaisten liikkeiden avulla. Tällainen pitkään kestävä ja pehmeä liikkeen ja hengityksen rytmittäminen voi synnyttää hyvin voimakkaita harmonian ja mielihyvän kokemuksia, mikä onkin yksi Asahin keskeisistä piirteistä.

 

 

Asahi-tunti

Asahin liikesarjat jakautuvat viiteen osioon: rentoutus, niska-hartia -harjoitteet, selän harjoitteet, jalkojen ja tasapainon harjoitteet ja lopuksi hengityksen tasaaminen ja mielen rauhoittaminen.

Harjoitustunnin pituus on joustava ja voi vaihdella kohderyhmästä ja tilanteesta riippuen 10 - 60 minuuttiin. Esimerkiksi työpaikalla tehtävässä taukoliikunnassa vetäjä voi soveltaen ohjata vain yhtä tai kahta liikettä ja koota niistä vaikkapa 10 minuutin kokonaisuuden. Esimerkiksi niska-hartia -harjoitukset soveltuvat tällaiseen tilanteeseen erinomaisesti.

Jokainen asahin liike on sovellettavissa tekijän voimien ja liikkuvuuden mukaan, jolloin myös liikkeiden intensiteettiä voidaan säädellä.

Asahin harjoitustunti muodostaa yhden virtaavan kokonaisuuden ja kun liikkeet on opittu, koko tunti voidaan viedä läpi ikään kuin kyseessä olisi yksi jatkuva liike. Aluksi liikkeet opetellaan erillisinä ja kiinnitetään huomiota niiden oikeaan tekotapaan. Koska liikkeet ovat yksinkertaisia, tunneilla päästään hyvin nopeasti siihen, että liikkeiden virtaavuus ja juohea siirtymä liikkeestä toiseen saavutetaan.

 

Asahin liikkeet


Asahin perusliikesarja muodostuu noin kahdestakymmenestä liikkeestä, jotka on suunniteltu vaikuttamaan kehon eri kohtiin. Tunnin aluksi opetellaan liikkeen ja hengityksen rytmittämistä. Sen jälkeen etsitään kehon hyvä pystysuora linjaus, jonka jälkeen tehdään erilaisia rentousharjoituksia. Tästä edetään toiseen, niska- ja hartiaosioon, jossa liikkeiden tavoitteena on hartioiden ja niskan lihasten kevyt venyttäminen ja avaaminen. Tehdään yksinkertaisia hartioiden pyöritysliikkeitä, jolloin verenkierto elpyy ja nivelet avautuvat. Toistoja tehdään hitaasti ja monta.

Kolmannessa osiossa siirrytään selän harjoittamiseen. Selkää taivutetaan kevyesti eri suuntiin. Myös jalat saavat tämän osion joissakin liikkeissä harjoitusta. Neljännen osion liikkeet keskittyvät enemmän jalkojen ja tasapainon harjoittamiseen.

 

Asahin kohderyhmä


Asahi Health® -liikuntamenetelmän tavoitteena on yksinkertaisesti parempi elämän laatu. Asahin tarkoituksen on olla sekä terveyttä ylläpitävä että jo syntyneitä ongelmia hoitava harjoitus. Menetelmä sopii virkistävän ja rentouttavan vaikutuksensa ansiosta jokaiselle. Myös henkilöt, jotka eivät aikaisemmin lainkaan ole harjoittaneet liikuntaa, pääsevät helposti mukaan liikkeiden helppouden ansiosta. Myöskään ylipaino ei ole asahi-harjoituksen este. Erityisen hyvin asahi sopii stressin ennalta ehkäisyyn sekä sen hoitoon, koska liikesarjan on suunniteltu niin, että se tasapainottaa mieltä ja rentouttaa kehoa. Itse asiassa asahi perustuu näkemykseen, että keho ja mieli eivät ole erilliset vaan harjoittamalla kehoa harjoitamme myös mieltä. Liikesarja on suunniteltu systemaattisesti niin, että erilaisia lihas-, nivel-, niska-hartia- ja selkävaivoja potevat henkilöt saavat vaivoihinsa lievitystä. Asahin liikkeet vaikuttavat hieronnan tavoin, mutta asahissa harjoittaja hieroo itse itseään ikään kuin kehon sisältä. Asahi sopii myös rankan liikuntaharjoituksen jälkeiseksi rentouttavaksi ja palauttavaksi harjoitukseksi. Koska asahissa jatkuvasti hengitetään tietoisesti, hengitystekniikkakin paranee.